Đây là cái bình pha cà phê cổ đầu tiên bằng điện của mỹ,bằng đồng đỏ,trên 50 năm