có một cây khò lửa xưa không sưu tầm nửa nay chia lại cho ae nào cần