bộ giã thuốc bằng đồng khắc hình Hoa Đà hái thuốc cẩn tam khí.Cao cối 12,5cm*7,3cm.cao chày 18cm...Năng 1,5kg.