Đấu giá thân đỉnh đồng cổ như trong ảnh, đào được nhưng không biết nên rửa sạch.