Điện thoại: 0906728959
lớn cao 10cm đkm 10cm
nhỏ cao 8cm đkm 8cm