Bình hồ lô và 1 con gà,1 con cóc
Chân bình hồ lô và 1 chân trước của con cóc bị oxi hóa .