Bộ cối giã thuốc tẩn tam khí khắc hoạ hình tượng thần y Hoa Đà đang hái thuốc.Đồ chuẩn cổ lành tít rất nặng và đẹp!