Tôi có vòng đồng cổm, chưa rõ giá trị nhờ các bạn thẩm định giúp, giá cả hợp lý sẽ bán