Tình hình là ông bạn mình có đồ cổ như hình, chưa rõ giá trị, bạn nào biết xin thẩm định giúp, giá cả hợp lý bán luôn, kích thước nhỏ như quả trứng gà và rất nặng.

[IMG]https://lh3.googleusercontent.com/KpKb65MDYF8U-jxRo9***Q_ZgiE7Ma--zI-MskB3bQEHASAOoW8i6Mks_OF_4v960o_eKOuOtyFzZY3ogBgvX uifW8_x334B819VSDeGEsbo-QFU65J4TBOJADRH2ctTucfEaujHVwUnfZHYl0dz8GmqdH2t5Kw t0SJLdCuOmIUMKc0B9GaDXWvQNViNiD0lKB12WuCMFvGHYLCnU 0j-5iXufXJ8FArRVFzX-EVGi4kExF_Fa9zUyBvCqnKedw9jyyFDt4kUHxJXElZc_wAALNy U103Wg0fRD1RoC3GziYjDVruM1JW0WkGVE-Axu9BBBMDWozN3VjOniBxW1W0voeDnn_cSMvAgW8vcy5FwAmpm Q4AUFD6rK0a27nT0DRtlo_mtqgzKkflgALdc2XZqUMea0Rzw9n sjS3OxYoDPybrXUxE9zxTwBSvYZbloH3h-9YKbDnkR_NcQYeGiDHkgK1LR70Lt9q2A6E24Usz1ocSkA1qD3o _1iv5Ox4a8tSuG-QDlrsx5vcpY1z7bPaJx3jcz_TeM8R16wxqytEg2oUbrQEHhyC_ iTAP0bWNREFMYaf-1=w532-h709-no[/IMG]