mình có tượng phật chả biết bằng đồng hay kim loại gì nhờ các Anh các bác xem hộ như thế nào,