Hiện nay tôi có 1 bộ Hồ lô bát tiên thời đại Vua càn long 4 chữ nho dưới đáy bình có tên là: TUYÊN ĐỨC CÀN LONG.
Và 2 con lân. Tôi đang có nhu cầu bán cho người có thiện chí.