Là hiện vật bằng đồng nguyên khối ,chưa xac định đc niên hiệu cũng như t