Tranh đồng nổi xưa của Pháp, kích thước 22cm X 22cm. Tuổi khoảng 100.