Ai có xu bạc như hình xin liên hệ mình!Mình thu mua!xu bạc thời :Viên Thế Khải,quang Tự,Tôn Trung Sơn..

[IMG]data/attachments/65/65318-e238a95d95f49488ba8eb42c607cc652.jpg[/IMG][IMG]data/attachments/65/65293-dac23a6793ee00017bd525546c14748b.jpg[/IMG][IMG]data/attachments/65/65294-606b837e7016d1d0daf82a3e050f6f30.jpg[/IMG][IMG]data/attachments/65/65295-98d9bc975900d8eaa8a59b5df39d59a5.jpg[/IMG][IMG]data/attachments/65/65296-1bead6f2b096ab775267eaed38f2cc2a.jpg[/IMG]