cần bán bộ lư mắc tre xưa, cao 60 cm, nặng cả bộ khoảng 25 kg, gồm 2 chân đèn và 1 đỉnh lư, gồm 54 con chim trên cả bộ, bộ lư này nhà đang xử dụng đồ xưa cần bán gấp