Nghèo quá muốn bán đồ đồng cổ của ông bà để lại có niên đại khoảng 400-500 năm