bán tượng phật di lạc bằng đồng xưa, cao 20cm, rộng 13 cm,