bán bộ tam tiên phúc lộc thọ , bằng đồng xưa , cao khoảng từ 17 - 20 cm/1 cái , rộng từ 7 -10 cm/1 cái, bằng đồng xưa lâu năm, đồ thời nhà minh , dưới chân có 4 chữ HÁN : ĐẠI MINH NIÊN CHẾ , đồ sưu tầm ,