bán đỉnh xong trầm hương bằng đồng xưa được đúc bằng thủ công , đồ cung ít có , quai đỉnh là 2 con công, trên đỉnh là lân đầu rồng , niên đại " ĐẠI MINH TUYÊN ĐỨC NIÊN CHẾ "