cặp voi bằng đồng xưa , 1 con đội vàng , 1 con đội ngọc tỷ , mả vàng !