Nồi đồng xanh thời Hán, trên nắp vung có 3 con dê mạ vàng Cám; ai mua thì alo