Bình trà - rượu lễ. Thời ông Cố để lại. Mời quí vị chuyên môn bình luận. cảm ơn .