cao100 cm , dài 120 cm , gỗ mít sơn thếp vàng xịn , chuẩn đồ xưa