Cần bán chăn cổ thời xưa được làm băng sợi cây lanh,hoa văn cài lống chứ không in