Vạy cung cảm on bác da tu van cho e. Chúc bác vui khoẻ. Suc khoẻ nha.