Giao lưu nhanh 1 cắm hương Tàu mini cánh sen cũ chất liệu đồng vàng, kích thước cao 9cm, bụng 12cm, miệng 9cm, khá dày và nặng tay. Tình trạng toàn lành và ten rất đẹp. Kính mời.