Điện thoại: 0902001872
Địa chỉ: Bach Đang

Đồng thếp vàng cao 110cm