Mặt phật Di Lạc:
-Đá Saphiare: 200k
-Đá Ruby: 500k
-Kính Singapore :400k
-Fone: 01212203203


-Fone: 01212203203