Hiện nay tôi có một bộ đồ cổ bảo đảm 100% bằng đồng:
1) Bình hồ lô bát tiên đời nhà Đại Thanh, trọng lượng 2,4kg
2) Bình trà bát tiên đời nhà Đại Minh, trọng lượng 0,6kg
3) Hai con cóc có ngậm đồng tiền đời nhà đại Thanh, trọng lượng 1,6kg
Tổng trọng lượng 4,6kg