Mới đào được hồ lô bát tiên này trong vườn, nhờ các Bác xe giúp!