Điện thoại: 0904279670.
Địa chỉ: bach Mai.

Đỉnh sông trầm nhị thập bát tú cao 22 ngang 16cm