Điện thoại:0982189248
Địa chỉ: Thị trấn Thổ Tang -Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc


Lư đồng ten mắt cua đường kính từ hai tai 26,5cm cao 11cm