Liên Hệ : 0906728959 - Nguyen Minh Tri

chất liệu bằng chì .nắp chạm 4 chử thọ và cá cua tôm mục
thân chạm người và tùng lộc .còn đủ 3 ngăn lành tít
cao 9cm đkm 17cm