KIẾM BẰNG ĐỒNG ĐẶC 100%
TỪ THỜI CHIẾN TRANH LA MÃ ( TÔN GIÁO)
KHOẢNG TRÊN 100 NĂM