Tống mai thọ, Ngoạn Ngọc, chuẩn xưa, cao 6,5cm, đk miệng 8,5cm , tóc mờ 1 đường, còm lại lành tit.Xem ảnh 150355Xem ảnh 150356Xem ảnh 150357Xem ảnh 150358Xem ảnh 150359Xem ảnh 150360Xem ảnh 150361Xem ảnh 150362Xem ảnh 150363Xem ảnh 150364Xem ảnh 150365