<br>
<br>
<br>
Thủy trì to cao đẹp trai gốm quảng đức.