<br>
<br>
<br>
<br>
Lọ mini dáng đuì đế vẽ chim hoa 12cm.