<br>
<br>
Mời phố cùng xem qua vài chiếc thìa kangxi tk 18 dòng đồ vớt biển.