<br>
<br>
<br>
<br>
Mời phố và các bác cùng xem qua đôi nậm mai cài thọ. Một lành một thương binh như hình.