Có đôi liễn cổ của ông chú, không tự chụp được nên ảnh rất mờ. Ae tinh mắt xin giao lưu!