3 mặt ngọc bội.xuyên đèn.kt con cóc ôm tiền dk 6 cm.<br>
2 miếng còn lại dk 5.5 và 5 cm.<br>
Lành lặn.<br>
<br>
0906633751<br>
<br>