Cẩm thạch xưa.<br>
74 viên .đủ kiểu.<br>
<br>
liên hệ: 0906633751<br>
<br>