Dầm trà giao lưu<br>
Tích Ngưu lang Chức nữ<br>
Kính