Kình làng cùng xem qua một bản dầm tống 13.5cm và một chén tống 7,5cm cùng tích NGĐHG.