Đĩa C Minh, đk 18cm, cườm miệng ở góc 9 giờ như hình, còn lại toàn lành.