Dầm trà song long tranh châu, hiệu Nội Phủ, đk 14cm, mất thịt như hình, ngay điểm 3 giờ, còn lại toàn lành. chuẩn cổ.