lọ lộc bình vạn ninh, cao 45 cm phía sau có minh văn miệng vỡ mảnh đã gắn lại, thân lành