Kính quý bác chiêm bái pho tượng A DI ĐÀ thời Nguyễn sơn son thếp bạc, mặt thếp vàng. Cao 24 cm. Pho tượng của tư gia nên không yểm tâm !