Điếu Bát tràng dáng quả bồng, màu đấu thái đắp nổi rồng. Đặc điểm toàn lành như ảnh miêu tả - Kính phố yêu nhé!