Trình Làng dầm trà liểu đò đk 16,5cm toàn lành,hiệu đề ngoạn ngọc